Başlangıç

Visual Studio 2013 Asp.NET ile css açılır menü yapma (html5, mysql veritabanı ve datarepeater kullanarak)

Yorum bırakın


Önce Mysql kullanabilmek için gerekli eklemeleri yapın.

Nasıl olduğunu okumak için tıklayın.

Daha sonra ilgili veritabanını mysql ile oluşturun. Ayarları yaptınız ise sql dosyası örneği aşağıdaki rar dosyasında vardır.

Nasıl ayarlandığını okumak için tıklayın.

2015-08-21 01-09-24 Ekran görüntüsü

İstediğiniz bir css menüyü internetten indirin veya ekteki rar dosyasını kullanın.

rar dosyasını indirmek için tıklayın.

simdi içerisindeki css dosyasını şekildeki gibi çalışma ortamınıza alın.

2015-08-21 01-25-26 Ekran görüntüsü

default.aspx dosyasının içeriği;

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head runat=”server”>
<title></title>
<link href=”stil.css” rel=”stylesheet” />
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>

<asp:Repeater ID=”Repeater1″ runat=”server” OnItemDataBound=”Repeater1_ItemDataBound”>
<HeaderTemplate><ul id=”menu”></HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<li><a href=”<%# Eval(“link”) %>”><%# Eval(“ad”) %></a>
<asp:Repeater ID=”Repeater2″ runat=”server”>
<HeaderTemplate><ul></HeaderTemplate>
<ItemTemplate><li><a href=”<%# Eval(“link”) %>”><%# Eval(“ad”) %></a></li></ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
</asp:Repeater>
</li>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
</asp:Repeater>

</form>
</body>
</html>

default.aspx.cs dosyasının içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
MySqlConnection baglanti = new MySqlConnection();
MySqlCommand sqlkomut = new MySqlCommand();
MySqlConnection baglanti2 = new MySqlConnection();
MySqlCommand sqlkomut2 = new MySqlCommand();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
baglanti.ConnectionString = “Server=localhost;User Id=root; Password=xxkendisifrenizxx; Database=deneme_db; Pooling=false”;
baglanti.Open();
sqlkomut.Connection = baglanti;
sqlkomut.CommandText = “select * from kategori”;
MySqlDataAdapter adaptergonder = new MySqlDataAdapter(sqlkomut);
DataTable ds = new DataTable();
adaptergonder.Fill(ds);
Repeater1.DataSource = ds;
Repeater1.DataBind();
baglanti.Close();

}
protected void Repeater1_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
{
//try
//{
Repeater rp = (Repeater)e.Item.FindControl(“Repeater2”);
string sqlstring2 = “SELECT * FROM altkategori WHERE kategoriid='” + DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, “id”).ToString()+”‘”;
baglanti2.ConnectionString =
“Server=localhost;User Id=root; Password=xxkendisifrenizxx; Database=deneme_db; Pooling=false”;
baglanti2.Open();
sqlkomut2.Connection = baglanti2;
sqlkomut2.CommandText = sqlstring2;
//Response.Write(sqlstring2);
MySqlDataAdapter adaptergonder2 = new MySqlDataAdapter(sqlkomut2);
DataTable dt = new DataTable();
adaptergonder2.Fill(dt);
if (dt.Rows.Count == 0)
{
rp.DataSource = null;
rp.DataBind();

}
else if (dt.Rows.Count > 0)
{
rp.DataSource = dt;
rp.DataBind();
}
baglanti2.Close();
/*}
catch
{
;
}
finally
{
;
}*/
}
}
}

Kodlamada değişik html5 ve css menülerle birlikte isterseniz jquery menuleri, sliderları da kullanabilirsiniz. Ama menü kodları karıştıkça kodlamalarda da değişiklikler yapmak gerekir.

2015-08-21 01-11-52 Ekran görüntüsü

şekildeki gibi bir menü  karşınıza gelir. Kullanılan css menu http://mintik.com adresinden rastgele alınmıştır. örnek olarak verilmiştir.

Asp.NET ve MySQL İle Gridview Doldurma-1

Yorum bırakın


Öncelikle Bilgisayarınıza MySQL indirip kurun. PhpMyAdmin indirip IIS ayarlarını yapın ve istediğiniz bir veritabanını oluşturun. Bu işlemlerin detaylı anlatımı için tıklayın. Projenizin isminin üzerinde sağ tıklayarak Add Reference bölümünden MySQL kütüphanelerini sayfaya referans olarak ekleyin. Referans ekleme için bir önceki konuda resimli olarak anlatmıştım. Eğer MySQL istemezseniz önceki konulardaki Access veya SQL bağlantı metodlarını da kullanabilirsiniz.

Sonrasında sayfaya bir adet gridview ekleyin.

gridview1

gridview1.aspx.cs kodu;

bu kütüphaneleri sayfanızın koduna ekleyiniz.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using MySql.Data;//proje adına sag tıklayarak Add Reference seçeneğinden .NET sekmesinden MySQL.Data eklenecek.

public partial class gridview1 : System.Web.UI.Page
{
MySqlConnection baglanti;
MySqlCommand sqlkomut;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
baglantifonk();//sayfa yüklendiğinde gridview dolsun
if (!Page.IsPostBack)
{

GridView122.ShowFooter = true;//yeni ekle satırı görünsün,ileride dolacak
gridviewdoldur();
}

}
protected void baglantifonk()//programı sadeleştirmek için MySQL bağlantı kodlarını fonksiyon olarak yazdık.
{
String baglantistringi;
baglantistringi = “Server=localhost;User Id=root; Password=66666640; Database=yogaltveri; Pooling=false”;
baglanti = new MySqlConnection(baglantistringi);
baglanti.Open();
}

protected void gridviewdoldur()//programı sadeleştirmek için gridview doldurma kodlarını fonksiyon olarak yazdık.
{
String strSQL;
strSQL = “SELECT alanno,kod,alan,dal,sef FROM alandal “;

MySqlDataReader dtReader;
sqlkomut = new MySqlCommand(strSQL, baglanti);
dtReader = sqlkomut.ExecuteReader();

GridView122.DataSource = dtReader;
GridView122.DataBind();

dtReader.Close();
dtReader = null;

}
protected void Page_UnLoad()
{
baglanti.Close();//Sayfa kapatıldığında MySQL bağlantısını sonlandır
baglanti = null;
}

}

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları