Başlangıç

Visual Studio 2013 Asp.NET ile css açılır menü yapma (html5, mysql veritabanı ve datarepeater kullanarak)

Yorum bırakın


Önce Mysql kullanabilmek için gerekli eklemeleri yapın.

Nasıl olduğunu okumak için tıklayın.

Daha sonra ilgili veritabanını mysql ile oluşturun. Ayarları yaptınız ise sql dosyası örneği aşağıdaki rar dosyasında vardır.

Nasıl ayarlandığını okumak için tıklayın.

2015-08-21 01-09-24 Ekran görüntüsü

İstediğiniz bir css menüyü internetten indirin veya ekteki rar dosyasını kullanın.

rar dosyasını indirmek için tıklayın.

simdi içerisindeki css dosyasını şekildeki gibi çalışma ortamınıza alın.

2015-08-21 01-25-26 Ekran görüntüsü

default.aspx dosyasının içeriği;

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head runat=”server”>
<title></title>
<link href=”stil.css” rel=”stylesheet” />
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>

<asp:Repeater ID=”Repeater1″ runat=”server” OnItemDataBound=”Repeater1_ItemDataBound”>
<HeaderTemplate><ul id=”menu”></HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<li><a href=”<%# Eval(“link”) %>”><%# Eval(“ad”) %></a>
<asp:Repeater ID=”Repeater2″ runat=”server”>
<HeaderTemplate><ul></HeaderTemplate>
<ItemTemplate><li><a href=”<%# Eval(“link”) %>”><%# Eval(“ad”) %></a></li></ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
</asp:Repeater>
</li>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate></ul></FooterTemplate>
</asp:Repeater>

</form>
</body>
</html>

default.aspx.cs dosyasının içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using MySql.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
MySqlConnection baglanti = new MySqlConnection();
MySqlCommand sqlkomut = new MySqlCommand();
MySqlConnection baglanti2 = new MySqlConnection();
MySqlCommand sqlkomut2 = new MySqlCommand();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
baglanti.ConnectionString = “Server=localhost;User Id=root; Password=xxkendisifrenizxx; Database=deneme_db; Pooling=false”;
baglanti.Open();
sqlkomut.Connection = baglanti;
sqlkomut.CommandText = “select * from kategori”;
MySqlDataAdapter adaptergonder = new MySqlDataAdapter(sqlkomut);
DataTable ds = new DataTable();
adaptergonder.Fill(ds);
Repeater1.DataSource = ds;
Repeater1.DataBind();
baglanti.Close();

}
protected void Repeater1_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
{
//try
//{
Repeater rp = (Repeater)e.Item.FindControl(“Repeater2”);
string sqlstring2 = “SELECT * FROM altkategori WHERE kategoriid='” + DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, “id”).ToString()+”‘”;
baglanti2.ConnectionString =
“Server=localhost;User Id=root; Password=xxkendisifrenizxx; Database=deneme_db; Pooling=false”;
baglanti2.Open();
sqlkomut2.Connection = baglanti2;
sqlkomut2.CommandText = sqlstring2;
//Response.Write(sqlstring2);
MySqlDataAdapter adaptergonder2 = new MySqlDataAdapter(sqlkomut2);
DataTable dt = new DataTable();
adaptergonder2.Fill(dt);
if (dt.Rows.Count == 0)
{
rp.DataSource = null;
rp.DataBind();

}
else if (dt.Rows.Count > 0)
{
rp.DataSource = dt;
rp.DataBind();
}
baglanti2.Close();
/*}
catch
{
;
}
finally
{
;
}*/
}
}
}

Kodlamada değişik html5 ve css menülerle birlikte isterseniz jquery menuleri, sliderları da kullanabilirsiniz. Ama menü kodları karıştıkça kodlamalarda da değişiklikler yapmak gerekir.

2015-08-21 01-11-52 Ekran görüntüsü

şekildeki gibi bir menü  karşınıza gelir. Kullanılan css menu http://mintik.com adresinden rastgele alınmıştır. örnek olarak verilmiştir.

Asp.Net c# ile if Yapısı Kullanımı Konu Anlatımı

Yorum bırakın


I. Kullanımı

if (şart)//true veya false üretir.

{

Şart doğru ise yapılacaklar

};

Uygulama:else kullanılmadan sadece şart doğru ise;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

}

not: Bu kullanımda program sadece sartın doğruluğunu kabul eder diğer durumların ne olduğu ile ilgilenmez. Yani A sayısının büyük olma şartı vardır. A sayısı ile olabilecek diğer durumlar göz ardı edilmiştir.

II. Kullanımı

if (şart)//true veya false üretmeli

{

Şart doğru ise yapılacaklar

}else

{

Şart yanlış ise yapılacaklar

};

Uygulama:else ile birlikte kullanımı;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyük değildir.”);

}

not: Bu durumda kod sadece iki durumu denetler oluşabilecek diğer durumları denetlemez. örneğin A sayısı diğer sayıya eşitse sonuç üretmez.

III. Kullanımı

if (şart)//true veya false üretmeli

{

Şart doğru ise yapılacaklar

}else if(yeni koşul)

{

Yeni koşul doğru ise yapılacaklar

} else if(yeni koşul2)

{

Yeni koşul2 doğru ise yapılacaklar

} else if(yeni koşul3)

{

Yeni koşul3 doğru ise yapılacaklar

}else

{

Yukarıdaki koşulların hiç biri sağlanmazsa yapılacaktır.

};

Uygulama:else if ile birlikte kullanımı eğer birden fazla şart var ise kullanılır;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else if (a<b)

{

Response.Write(“A Sayısı küçüktür”);

}else if (a=b)

{

Response.Write(“A Sayısı B Sayısı eşittir”);

}else

{

Response.Write(“Yanlış Giriş”);

}

not: bu durumda olası tüm durumlar için if yapısı bir sonuç çıkartır.else if(yeni koşuln) artırılarak ihtimaller istenildiği kadar artırılır

Asp.NET C# ile Web Kameradan Resmi Jpeg Olarak Alma (Flash Nesnesi Kullanarak)

2 Yorum


Bu konuda bir çok örnek uygulama var net üzerinde benim baktığım örneklere göre en basit olarak aşağıdaki şekilde yapabildim. Önce Flash dosyamızı hazırlamamız gerekiyor. Bunu için Adobe firmasının oluşturduğu sınıfları kullanmak zorunda kaldık. Fla dosyamızın bulunduğu yere sınıfların bulunduğu klasörleri eklemek gerekiyor. Resmi jpeg kodlama yapabilmek biraz teferruatlı iş bunun için hazır sınıfları kullandık. VeriKaynaklari.rar Linkini tıklayarak fla dosyası ve gerekli sınıfları indirebilirsiniz.

Fla Dosyası için oluşan 700X340 sahne oluşturduk.Sahneye bir küçük resim alıp goruntu adında bir movie klip haline getirdik. Sahnede ilk frame içine aşağıdaki kodları yazdık.

//goruntu almak için gerekli sınıfları import ediyoruz

import flash.display.Bitmap; import flash.display.BitmapData;

//aşağıdaki sınıflar için fla dosyanızın yanında com dizini olması lazım yoksa derleme hata verir.

import com.adobe.images.JPGEncoder; import com.dynamicflash.util.Base64;

//webcamden görüntüyü alabilmek için değişkenlerimizi tanımlıyoruz.

var kamera:Camera=Camera.getCamera();

//aldığımız görüntüyü izleyebilmek için değişkenimizi tanımlıyor ve boyutlarını belirliyoruz.

var video:Video=new Video(280,200);

//webcamden aldığımız görüntüyü videoya aktarıyoruz.

video.attachCamera(kamera);

//videonun x ve y konumunu belirliyoruz

video.x=60; video.y=20;

//videoyu sahneye ekliyoruz

addChild(video);

//Bitmap ve BitmapData sınıfını kullanarak video görüntüsünün //bir kopyasını alıyoruz ve konumunu belirliyoruz.

var bitmapData:BitmapData=new BitmapData(video.width,video.height);

var bitmap:Bitmap=new Bitmap(bitmapData); bitmap.x=360; bitmap.y=20; addChild(bitmap);

goruntu_mc.buttonMode=true;

goruntu_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,goruntuYakala);

//butona tıklandığında bitmapDatayı kullanarak alınan resmi videonun yan tarafına çizdiriyoruz.

function goruntuYakala(e:MouseEvent):void {

//videodan çekilen görüntüyü sahneye ekledik

bitmapData.draw(video);

//bitmap türündeki resim verisini yukarıdaki sınıfı kullanarak jpeg kodlama işlemi yapıyoruz.

var myEncoder:JPGEncoder = new JPGEncoder(100);

var byteArray:ByteArray = myEncoder.encode(bitmapData);

var base64Bytes:String = Base64.encodeByteArray(byteArray);

var vars:URLVariables = new URLVariables();

vars.imageData = base64Bytes;

//oluşan jpeg kodlu veriyi post olarak web sayfasına gönderdik

var saveJPG:URLRequest = new URLRequest(“resimal.aspx”);

saveJPG.data = vars;

saveJPG.method = URLRequestMethod.POST;

var urlLoader:URLLoader = new URLLoader();

urlLoader.load(saveJPG);

}

Yukarıdaki linkten bu kodları hazır olarak indirebilirsiniz. Fla dosyasını derledikten sonra oluşan swf dosyasını web sayfaları ile aynı yere kopyalacağız. Yeni bir web site oluşturun. Oluşan web sayfasında image isimli bir klasör oluşturun. İki adet web sayfası (Default.aspx ve resimal.aspx)oluşturun. İndirdiğiniz Rarlı dosyayıda buraya açın ve fla dosyasını derleyin. Oluşan swf dosyasını web sayfaları ile aynı yere taşıyın.

kameradanresimal1

 • Default.aspx sayfasının içeriği;

<body> <form id=”form1″ runat=”server”>

</form> </body> bu sayfada yazılı herhangi bir kod yok. zaten asp.net sayfasıda olmasına gerek yok herhangi bir html sayfasında olabilir.

 • resimal.aspx Sayfasının herhangi bir nesne oluşturmadan kod kısmına geçelim.
 • resimal.aspx.cs sayfasının içeriği;

using System.IO; //dosya işlemleri için namespace eklemeyi unutmayın.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

ResimKaydet();

}

void ResimKaydet()

{

try

{ string ResimVeriAl = Request.Form[“imageData”]; //Flashtan gelen resim verisini al

byte[] photo = Convert.FromBase64String(ResimVeriAl);

FileStream fs = new FileStream(Server.MapPath(“image/Webcam.jpg”), FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);//Veriyi dosyaya yaz

BinaryWriter br = new BinaryWriter(fs);

br.Write(photo);

br.Flush();

br.Close();

fs.Close();

}

catch (Exception Ex)

{

}

}

 • Programdan Kareler;

kameradanresimal2 Flash player kamerayı kullanmak için izin ister verin. kameradanresimal3 goruntu_mc nesnemize tıklayın. kameradanresimal4   tıkladığınız anın fotosu image/Webcam.jpg olarak kayıt olacaktır. Resim ters olması konuyla ilgili değil ama merak edenler için pc ters değil kamera sürücüsü 64 bit işletim sisteminde bu şekilde çalışıyor, çok da uğraşmadım düzeltmek için bu şekilde de işimi görüyor. Benim bulduğum en basit çözüm bu.

Asp.NET İle XML Dosyasında Filtreleme ve Arama İşlemleri, Sonuçları Başka Bir XML Dosyaya Yazma ve Gridview Nesnesinde Gösterme -4

1 Yorum


Asp.NET İle XML Dosyasında Filtreleme ve Arama İşlemleri, Sonuçları Başka Bir XML Dosyaya Yazma ve Gridview Nesnesinde Gösterme için daha önce anlatılan XML konularını ve Örneklerini yapmış olmakta fayda var(1, 2, 3). Bu örneklerin devamı olarak aşağıdaki örneği XML belge içinde arama veya filtreleme işleri için kullanabilirsiniz.

Önce yeni bir  Asp.Net Websitesi oluşturun oluşturulan web Sayfasına bir adet buton, bir adet gridview nesnesi ekledim.xmlfiltreleme1

 • xmlfiltre.aspx dosyasının içeriği;

<asp:Button ID=”Button1″ runat=”server” onclick=”Button1_Click” Text=”Button” />
<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”>
</asp:GridView>

 • xmlfiltre.aspx.cs dosyasının içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Xml;

//ilgili namespaceleri eklemeyi unutmayın

public partial class xmlfiltre : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
XmlReader xmlFile;
xmlFile = XmlReader.Create(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”), new XmlReaderSettings());//xml dosyasına ulaştık
DataSet ds = new DataSet();//yeni bir dataset oluşturuldu
DataView dv;
ds.ReadXml(xmlFile);//dataset içine xml bilgileri alındı
dv = new DataView(ds.Tables[0], “Limit > = 3”, “KullaniciAdi”, DataViewRowState.CurrentRows);//data set içindeki verilerden şarta uyanlar dataviewe alındı
GridView1.DataSource = dv; //gridviewin veri kaynağı olarak data view belirlendi
GridView1.DataBind();//dataviewde bulunan veriler grid içineyazdırıldı.
dv.ToTable().WriteXml(Server.MapPath(“xml/sonuc.xml”));//Dataviewde bulunan veriler xml bir dosya içerisine aktarıldı.
}
}

Asp.Net ile XML Dosyasını Listeleme -3

2 Yorum


 Bir Asp.Net Web Site oluşturunuz. Ve xmlverilisteleme.aspx isimli bir sayfa oluşturdum. Sayfa içine bir adet buton ve bir adet label ve iki adette Listbox yerleştirdim. Daha önceki konuda içine veri eklediğimiz xml dosyasına okumak için  Butona tıklayarak aşağıdaki kodu yazdım.

xmlresim3

using System.Xml;
using System.IO;//Bu namespaceleri mutlaka ekleyin.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (File.Exists(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”)))
{
ListBox1.Items.Clear();
ListBox2.Items.Clear();//her yüklemede üst üste yazmaması için listbox temizlenir
ListBox1.Items.Add(new ListItem(“Kullanıcı Adı”,”0″));//listbox1 sutun başlığı
ListBox2.Items.Add(new ListItem(“Limit”, “0”));//listbox2 sutun başlığı
XmlDocument belge = new XmlDocument();
belge.Load(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”));//raporumuz alındı
XmlElement root = belge.DocumentElement;
XmlNodeList kayitlar = root.SelectNodes(“/Rapor/Kullanicilar”);//okunacak node elementleri seçildi.

ListItem listkulad, listlimit;
foreach (XmlNode dugum in kayitlar)//Xml içindeki tüm kayıtlar dönülür
{
listkulad = new ListItem();//listbox1 eklenecek lisitemler
listlimit = new ListItem();//listbox2 eklenecek lisitemler
listkulad.Text=dugum[“KullaniciAdi”].InnerText;//node[“KayıtAdı”].InnerText ile istenilen kayıtlar alınır
listkulad.Value = dugum[“KullaniciAdi”].InnerText;
listlimit.Text=dugum[“Limit”].InnerText;
listlimit.Value = dugum[“Limit”].InnerText;
ListBox1.Items.Add(listkulad);//listbox elemanları arasına eklendi
ListBox2.Items.Add(listlimit);
}

Label1.Text = “Toplam açılan kullanıcı sayısı : ” + kayitlar.Count.ToString();//kayitlar.Count ile xml içindeki toplam kayıt sayısı okunabilir.
}
else
{
Label1.Text = “Rapor bulunamadı !”;
}
}

Asp.Net ile XML Dosyasına Ekleme Yapma -2

3 Yorum


 Bir Asp.Net Web Site oluşturunuz. Ve xmldosyayakayitekle.aspx isimli bir sayfa oluşturdum. Sayfa içine bir adet buton ve bir adet label yerleştirdim. Daha önceki konuda oluşturduğumuz xml dosyasına yazmak için  Butona tıklayarak aşağıdaki kodu yazdım.

xmlresim2

using System.Xml;
using System.IO;//Bu namespaceleri mutlaka ekleyin.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (File.Exists(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”)))
{
XmlDocument belge = new XmlDocument();
belge.Load(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”));
XmlElement UserElement = belge.CreateElement(“Kullanicilar”);//element ekledik
UserElement.SetAttribute(“id”, Guid.NewGuid().ToString());//elemente bir attribute atadık

XmlElement kullaniciadi = belge.CreateElement(“KullaniciAdi”);//Kullanicilar elementi içine bir kayıt ekledik
kullaniciadi.InnerText = “admin”;//kayıt için değer atadık
UserElement.AppendChild(kullaniciadi);//kayıt için parent atadık (UserElemet parenti)

XmlElement kullanimlimit = belge.CreateElement(“Limit”);//Kullanicilar elementi içine bir kayıt ekledik
kullanimlimit.InnerText = “5”;//kayıt için değer atadık
UserElement.AppendChild(kullanimlimit);//kayıt için parent atadık (Kullanicilar parenti)

belge.DocumentElement.AppendChild(UserElement);//xml dosyamıza element ve kayıtları ekledik

XmlTextWriter xmleEkle = new XmlTextWriter(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”), null);//xml dosyamıza fiziksel olarak kayıtları yazıyoruz
xmleEkle.Formatting = Formatting.Indented;
belge.WriteContentTo(xmleEkle);//kayıtlar eklendi
xmleEkle.Close();//dosya kapatıldı
Label1.Text = “Kayıtlar Eklendi”;
}
else
{
Label1.Text=”Rapor dosyası bulunamadı.”;
}
}

Asp.Net ile XML Dosyası Oluşturma -1

3 Yorum


XML genel amaçlı etiket tabanlı dildir. XML ile uygulamalar arasında veri aktarmak ve saklamak için çok kolaydır. HTML dilinin, bir alt kümesidir SGML (Standard Generalized Markup Language). XML platformdan bağımsız bir dildir. XML biçimlendirilmiş bilgileri herhangi bir platformda (İşletim Sistemleri) kullanılabilir. XML kendini tanımlayan bir dildir ve içerdiği bilgileri belirlemek için verilerin yanı sıra kuralları verir.

XML bünyesindeki veriyi biçimlendirmek için XSL ve CSS gibi çeşitli biçimlendiriciler kullanılır ve bunlar servera gelmeden dönüşüm sağlayarak serverın üzerine düşen yükü azaltırlar.

XML dosyaları veri içeren etiketlerden oluşur. Genellikle başlangıç ​​etiketi ve bitiş etiketi verileri tutmak için kullanılır. Bir XML etiket adı “Başlık” oluşturmak istiyorsanız Örneğin, başlangıç ​​etiketi gibi <Baslik> ve bitiş etiketi gibi </ Baslik> . Siz bu etiketler arasına bilgi doldurabilirsiniz.

 <Baslik> Başlık İçerik </ Baslik>

Bir XML dosyası oluştururken, bazı önemli noktaları hatırlamak zorundayız:

* XML küçük harfe duyarlıdır

 <Baslik> <baslik> olarak aynı değildir .

* Etiketler açıldıkları bu ters sırada kapatılmalıdır

 Burada <birinci etiket> <ikinci etiket> Veri </ ikinci etiket> </ birinci etiket>

Örnek XML Dosya

<?xml version=”1.0″?>
<!–Kullanıcı Bilgileri Detayları Raporu–>

<uyeler>

 <uye id="1">
   <ad>A</ad>
   <soyad>B</soyad>
 </uye>
 <uye id="2">
   <ad>C</ad>
   <soyad>D</soyad>
 </uye>
 <uye id="5">
   <ad>E</ad>
   <soyad>F</soyad>
 </uye>
 <uye id="8">
   <ad>G</ad>
   <soyad>H</soyad>
 </uye>
</uyeler>

Sonuç olarak Bir Asp.Net Web Site oluşturunuz. Ve xmlolustur.aspx isimli bir sayfa oluşturdum. Sayfa içine bir adet buton ve bir adet label yerleştirdim. Ana dosyaların bulunduğu klasörde xml adında bir klasör oluşturdum. Butona tıklayarak aşağıdaki kodu yazdım.

xmlresim1

using System.Xml;
using System.IO;//Bu namespaceleri mutlaka ekleyin.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!File.Exists(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”)))//dosya yoksa
{
try
{
XmlTextWriter xmlolustur = new XmlTextWriter(Server.MapPath(“xml/KullaniciBilgirapor.xml”), null);//ilk parametre dosyanın oluşturulacağı yol, ikinci parametre encoding dil kodlama

xmlolustur.WriteStartDocument();//xml içinde element oluşturma işlemine başlandı

xmlolustur.WriteComment(“Kullanıcı Bilgileri Detayları Raporu”);//dosya içine bir açıklama satırı eklendi

xmlolustur.WriteStartElement(“Rapor”);//bir etiket oluşturduk

xmlolustur.WriteEndDocument();//element oluşturma işlemi bitti
Label1.Text = “Dosya Oluşturuldu”;
xmlolustur.Close();//dosya oluşturuldu ve işlemler tamamlandı
}
catch {
Label1.Text = “Dosyada Hata oldu. Lütfen Tekrar Deneyin”;
}
}
}

Böylece Xml Dosyası Oluşmuş oldu. Bir Sonraki Konuda Dosyaya yazma ve Listleme İşlemlerini yapacağız.

Older Entries

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları