Microsoft Access  Programında raporlar yazıcıya gönderilirken; yazıcıya iş emrinin istenen özellikleri gönderme hakkında nette bulduğum çözümler hep yabancı dilde, kendi programımızda yazıcıya çift taraflı yazma komutu verirken kullandığımız kodlar;

Private Sub Komut61_Click()
On Error GoTo Err_Komut61_Click

Dim strReport As String     ‘rapor adını tutan değişken
strReport = “Rapor_adi_yaz”
Dim rpt As Access.Report    ‘rapor nesnesi değişkeni
Dim prtr As Access.Printer ‘yazıcı nesnesi değişkeni

Set Application.Printer = Nothing
Set prtr = Application.Printer
prtr.Duplex = acPRDPHorizontal    ‘yazıcı yatayda çift taraflı yazmaya ayarlı
DoCmd.OpenReport strReport, acPreview    ‘belirlenen ayarlarda önizleme yapılıyor.
Set rpt = Reports(strReport)
Set rpt.Printer = prtr
prtr.Copies = 2 ‘ iki kopya çıkar
DoCmd.OpenReport strReport, acNormal    ‘belirlenen ayarlarda iş yazıcıya gönderiliyor.
DoCmd.Close

Exit_Komut61_Click:
Exit Sub

Err_Komut61_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut61_Click

End Sub

Biz sorunumuzu yukardaki şekilde hallettik, yararlandığım kaynak siteler;

Ayrıca;
prtr nesnesine aşağıdaki özelliklerinde kullanılabileceğini sanıyorum ama denemedim.

 .TopMargin = 1440 
 .BottomMargin = 1440 
 .LeftMargin = 1440 
 .RightMargin = 1440 

 .ColumnSpacing = 360 
 .RowSpacing = 360 

 .ColorMode = acPRCMColor 
 .DataOnly = False 
 .DefaultSize = False 
 .ItemSizeHeight = 2880 
 .ItemSizeWidth = 2880 
 .ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout 
 .ItemsAcross = 6 

 .Copies = 1 
 .Orientation = acPRORLandscape 
 .Duplex = acPRDPVertical 
 .PaperBin = acPRBNAuto 
 .PaperSize = acPRPSLetter 
 .PrintQuality = acPRPQMedium
Reklamlar