Başlangıç

C# ile bir karakter dizininin içinden istenen karakterleri bulma; listbox ve textbox öğelerine istenen karakterleri yazdırma.

Yorum bırakın


C# ile bir karakter dizininin içinden istenen karakterleri bulma; listbox ve textbox öğelerine  istenen karakterleri yazdırma.

Üstteki formu oluşturun ve load olayına aşağıdaki kodu yazın.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.Text = “deneme 1234 NMBR=05053456789, djfdkjfdkjdfjskdjDATE=01.01.2012,vdjhxckvsdkjfhjkfhds TIME=01:23 ghfghgdfggfdgdh hhtry rtyrtyrt yr”;
string textal = richTextBox1.Text;
int karaktertoplami = textal.Length;
int baslangicbul = textal.IndexOf(“NMBR=”);
if (baslangicbul != -1)  //aranan değer varsa
{
int basla = baslangicbul + 5; //baslangıcı eşittirden sonraki ilk karakter olacak
string okuson = textal.Substring(basla, 11); //başlangıçtan itibaren 11 karakter okuyacak
textBox1.Text = okuson;//okunanı textbox a at

listBox1.Items.Add(okuson);//okunanı listeye ekler
int tarihbul = textal.IndexOf(“DATE=”);
if (tarihbul != -1)
{
int tarihbas = tarihbul + 5;
string tarihbasoku = textal.Substring(tarihbas, 10);
listBox2.Items.Add(tarihbasoku);
}
int saatbul = textal.IndexOf(“TIME=”);
if (saatbul != -1)
{
int saatbas = saatbul + 5;
string saatbasoku = textal.Substring(saatbas, 5);
listBox3.Items.Add(saatbasoku);
}
}
}

Flash (as3) herhangi bir butona tıklandığında başka sayfaya gitme.

Yorum bırakın


Önce flash sahne1 de 1 adet buton oluşturun. Butonu seçin özelliklerden butonun adını basbuton_btn olarak verin.

yeni bir katman oluşturun ve katmandaki ilk frame seçin. f8 tuşuna basın ve aşağıdaki kodu yazın.

basbuton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butonClick);
function butonClick(e:MouseEvent):void
{
navigateToURL(new URLRequest(“http://zonguldakeml.k12.tr”), “_blank”);
}

Flash animasyonu ile dışarıdan bir sesi çaldırmak için;(as3 için)

Yorum bırakın


Flash animasyonu ile dışarıdan bir sesi çaldırmak için;(as3 için)

anasayfada yeni bir katman oluşturun ve katmandaki ilk frame seçin. f8 tuşuna basın ve aşağıdaki kodu yazın.

23nisan.mp3 dosyası ve flash dosyası(*.swf) aynı yerde olmalı veya yolu doğru yazmalısınız.

var sesci:URLRequest=new URLRequest(“23nisan.mp3”)
var s:Sound=new Sound(sesci);
s.play();

ASP ile Excel dosyasından veri okuma

2 Yorum


Excel dosyasına bağlantı kodları ve excelde istenen sayfadaki verileri yazma, ilk satır alan adlarını gösterir.

<%
‘ EXCEL dosyasının ilk satırı alan adlarını gösterir… Bu örnekte alanlar AD, SOYAD dir.

strConnection = “DBQ=” & Server.MapPath(“dosya_adi.xls”) & “; DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};”

Set cn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Set rs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)
cn.open strConnection
sql=”select * from [kitap1$]”
rs.Open sql, cn, 1,3
%>
<%

do while not rs.eof

response.write(rs(“AD”)&”&nbsp;”&rs(“SOYAD”)&”<br>”)
rs.movenext
loop

rs.close
Set rs = nothing
cn.close
Set cn = nothing

Microsoft Access: Raporlama Yazıcıya gönderme, Çift Taraflı Yazdırma, Kopya Sayısı ve Diğer Ayarlar

Yorum bırakın


Microsoft Access  Programında raporlar yazıcıya gönderilirken; yazıcıya iş emrinin istenen özellikleri gönderme hakkında nette bulduğum çözümler hep yabancı dilde, kendi programımızda yazıcıya çift taraflı yazma komutu verirken kullandığımız kodlar;

Private Sub Komut61_Click()
On Error GoTo Err_Komut61_Click

Dim strReport As String     ‘rapor adını tutan değişken
strReport = “Rapor_adi_yaz”
Dim rpt As Access.Report    ‘rapor nesnesi değişkeni
Dim prtr As Access.Printer ‘yazıcı nesnesi değişkeni

Set Application.Printer = Nothing
Set prtr = Application.Printer
prtr.Duplex = acPRDPHorizontal    ‘yazıcı yatayda çift taraflı yazmaya ayarlı
DoCmd.OpenReport strReport, acPreview    ‘belirlenen ayarlarda önizleme yapılıyor.
Set rpt = Reports(strReport)
Set rpt.Printer = prtr
prtr.Copies = 2 ‘ iki kopya çıkar
DoCmd.OpenReport strReport, acNormal    ‘belirlenen ayarlarda iş yazıcıya gönderiliyor.
DoCmd.Close

Exit_Komut61_Click:
Exit Sub

Err_Komut61_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut61_Click

End Sub

Biz sorunumuzu yukardaki şekilde hallettik, yararlandığım kaynak siteler;

Ayrıca;
prtr nesnesine aşağıdaki özelliklerinde kullanılabileceğini sanıyorum ama denemedim.

 .TopMargin = 1440 
 .BottomMargin = 1440 
 .LeftMargin = 1440 
 .RightMargin = 1440 

 .ColumnSpacing = 360 
 .RowSpacing = 360 

 .ColorMode = acPRCMColor 
 .DataOnly = False 
 .DefaultSize = False 
 .ItemSizeHeight = 2880 
 .ItemSizeWidth = 2880 
 .ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout 
 .ItemsAcross = 6 

 .Copies = 1 
 .Orientation = acPRORLandscape 
 .Duplex = acPRDPVertical 
 .PaperBin = acPRBNAuto 
 .PaperSize = acPRPSLetter 
 .PrintQuality = acPRPQMedium

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları