Başlangıç

C# ile bir karakter dizininin içinden istenen karakterleri bulma; listbox ve textbox öğelerine istenen karakterleri yazdırma.

Yorum bırakın


C# ile bir karakter dizininin içinden istenen karakterleri bulma; listbox ve textbox öğelerine  istenen karakterleri yazdırma.

Üstteki formu oluşturun ve load olayına aşağıdaki kodu yazın.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
richTextBox1.Text = “deneme 1234 NMBR=05053456789, djfdkjfdkjdfjskdjDATE=01.01.2012,vdjhxckvsdkjfhjkfhds TIME=01:23 ghfghgdfggfdgdh hhtry rtyrtyrt yr”;
string textal = richTextBox1.Text;
int karaktertoplami = textal.Length;
int baslangicbul = textal.IndexOf(“NMBR=”);
if (baslangicbul != -1)  //aranan değer varsa
{
int basla = baslangicbul + 5; //baslangıcı eşittirden sonraki ilk karakter olacak
string okuson = textal.Substring(basla, 11); //başlangıçtan itibaren 11 karakter okuyacak
textBox1.Text = okuson;//okunanı textbox a at

listBox1.Items.Add(okuson);//okunanı listeye ekler
int tarihbul = textal.IndexOf(“DATE=”);
if (tarihbul != -1)
{
int tarihbas = tarihbul + 5;
string tarihbasoku = textal.Substring(tarihbas, 10);
listBox2.Items.Add(tarihbasoku);
}
int saatbul = textal.IndexOf(“TIME=”);
if (saatbul != -1)
{
int saatbas = saatbul + 5;
string saatbasoku = textal.Substring(saatbas, 5);
listBox3.Items.Add(saatbasoku);
}
}
}

Reklamlar

Flash (as3) herhangi bir butona tıklandığında başka sayfaya gitme.

Yorum bırakın


Önce flash sahne1 de 1 adet buton oluşturun. Butonu seçin özelliklerden butonun adını basbuton_btn olarak verin.

yeni bir katman oluşturun ve katmandaki ilk frame seçin. f8 tuşuna basın ve aşağıdaki kodu yazın.

basbuton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, butonClick);
function butonClick(e:MouseEvent):void
{
navigateToURL(new URLRequest(“http://zonguldakeml.k12.tr”), “_blank”);
}

Flash animasyonu ile dışarıdan bir sesi çaldırmak için;(as3 için)

Yorum bırakın


Flash animasyonu ile dışarıdan bir sesi çaldırmak için;(as3 için)

anasayfada yeni bir katman oluşturun ve katmandaki ilk frame seçin. f8 tuşuna basın ve aşağıdaki kodu yazın.

23nisan.mp3 dosyası ve flash dosyası(*.swf) aynı yerde olmalı veya yolu doğru yazmalısınız.

var sesci:URLRequest=new URLRequest(“23nisan.mp3”)
var s:Sound=new Sound(sesci);
s.play();

ASP ile Excel dosyasından veri okuma

Yorum bırakın


Excel dosyasına bağlantı kodları ve excelde istenen sayfadaki verileri yazma, ilk satır alan adlarını gösterir.

<%
‘ EXCEL dosyasının ilk satırı alan adlarını gösterir… Bu örnekte alanlar AD, SOYAD dir.

strConnection = “DBQ=” & Server.MapPath(“dosya_adi.xls”) & “; DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};”

Set cn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
Set rs = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)
cn.open strConnection
sql=”select * from [kitap1$]”
rs.Open sql, cn, 1,3
%>
<%

do while not rs.eof

response.write(rs(“AD”)&”&nbsp;”&rs(“SOYAD”)&”<br>”)
rs.movenext
loop

rs.close
Set rs = nothing
cn.close
Set cn = nothing

Microsoft Access: Raporlama Yazıcıya gönderme, Çift Taraflı Yazdırma, Kopya Sayısı ve Diğer Ayarlar

Yorum bırakın


Microsoft Access  Programında raporlar yazıcıya gönderilirken; yazıcıya iş emrinin istenen özellikleri gönderme hakkında nette bulduğum çözümler hep yabancı dilde, kendi programımızda yazıcıya çift taraflı yazma komutu verirken kullandığımız kodlar;

Private Sub Komut61_Click()
On Error GoTo Err_Komut61_Click

Dim strReport As String     ‘rapor adını tutan değişken
strReport = “Rapor_adi_yaz”
Dim rpt As Access.Report    ‘rapor nesnesi değişkeni
Dim prtr As Access.Printer ‘yazıcı nesnesi değişkeni

Set Application.Printer = Nothing
Set prtr = Application.Printer
prtr.Duplex = acPRDPHorizontal    ‘yazıcı yatayda çift taraflı yazmaya ayarlı
DoCmd.OpenReport strReport, acPreview    ‘belirlenen ayarlarda önizleme yapılıyor.
Set rpt = Reports(strReport)
Set rpt.Printer = prtr
prtr.Copies = 2 ‘ iki kopya çıkar
DoCmd.OpenReport strReport, acNormal    ‘belirlenen ayarlarda iş yazıcıya gönderiliyor.
DoCmd.Close

Exit_Komut61_Click:
Exit Sub

Err_Komut61_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut61_Click

End Sub

Biz sorunumuzu yukardaki şekilde hallettik, yararlandığım kaynak siteler;

Ayrıca;
prtr nesnesine aşağıdaki özelliklerinde kullanılabileceğini sanıyorum ama denemedim.

 .TopMargin = 1440 
 .BottomMargin = 1440 
 .LeftMargin = 1440 
 .RightMargin = 1440 

 .ColumnSpacing = 360 
 .RowSpacing = 360 

 .ColorMode = acPRCMColor 
 .DataOnly = False 
 .DefaultSize = False 
 .ItemSizeHeight = 2880 
 .ItemSizeWidth = 2880 
 .ItemLayout = acPRVerticalColumnLayout 
 .ItemsAcross = 6 

 .Copies = 1 
 .Orientation = acPRORLandscape 
 .Duplex = acPRDPVertical 
 .PaperBin = acPRBNAuto 
 .PaperSize = acPRPSLetter 
 .PrintQuality = acPRPQMedium

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Articles from the Pentesting Field

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları

Eren ÇOLAK

Yazılım Mühendisi Olmak Yolunda İlerliyor...