Sql Server 2005 veya 2008’de hazırlamanız gereken veritabanı örneği yukarıdaki gibidir. App_Data Klasöründe  “ogrenciler.mdf” adında bir database (ogrenciler), bunun içerisinde de “tbllisteler” adında bir hazırlayınız. Veri tabanımızı yaptıktan sonra içerisine bilgiler giriniz. ogrenciler.aspx  Web sayfamıza birer GridView, DropDownList ve 2 adet Button nesnelerimizi ekleyelim . Butona tıklandığında veritabanından gelen bilgilerin  GridView ve DropDownList nesnesinde listelenmesini sağlayalım

default.aspx kodu

<%@ Page Title=”” Language=”C#” MasterPageFile=”~/Site.master” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”Default2″ %>

<asp:Content ID=”Content1″ ContentPlaceHolderID=”HeadContent” Runat=”Server”>
</asp:Content>
<asp:Content ID=”Content2″ ContentPlaceHolderID=”MainContent” Runat=”Server”>
<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”
onselectedindexchanged=”GridView1_SelectedIndexChanged”>
<Columns>
<asp:CheckBoxField />
</Columns>
</asp:GridView>
<asp:Button ID=”grididoldur” runat=”server” onclick=”grididoldur_Click”
Text=”grididoldur” />
<br />
<asp:DropDownList ID=”DropDownList1″ runat=”server” Height=”16px”
style=”margin-bottom: 0px”>
</asp:DropDownList>
<asp:Button ID=”listedoldur” runat=”server” onclick=”listedoldur_Click”
Text=”listedoldur” />
<br />
</asp:Content>

default.aspx.cs kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data; //sql bağlantı için eklenmeli
using System.Data.SqlClient; //sql bağlantı için eklenmeli
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
Database=dbname;Trusted_Connection=Yes;”;
static string baglanstr = “Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=” + System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(“App_Data/ogrenci.mdf”) + “;Integrated Security=True;User Instance=True;”;

SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglanstr);
SqlCommand komut = new SqlCommand();
SqlDataReader dr;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void grididoldur_Click(object sender, EventArgs e)
{
komut.CommandText = “Select * from tblBilgiler”;
komut.Connection = baglanti;
baglanti.Open();
dr = komut.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = dr;
GridView1.DataBind();
baglanti.Close();
}
protected void listedoldur_Click(object sender, EventArgs e)
{
komut.CommandText = “Select * from tblBilgiler”;
komut.Connection = baglanti;
baglanti.Open();
dr = komut.ExecuteReader();
DropDownList1.DataSource = dr;
DropDownList1.DataTextField = “ad”;
DropDownList1.DataValueField = “ID”;
DropDownList1.DataBind();
baglanti.Close();
}

Reklamlar