Başlangıç

C# Asp.Net Access Veritabanına Bağlantısı ve Session kullanımı

Yorum bırakın


Önce resimdekine benzer tasarım ve veritabanı dosyasını oluşturun.

default.aspx dosyası içeriği;

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head runat=”server”>
<title></title>
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>

<asp:Panel ID=”kulgirpanel” runat=”server” BackColor=”#CCCCFF” Height=”149px”>
Kulad:<asp:TextBox ID=”kuladtext” runat=”server”></asp:TextBox>
<br />
Şifre:<asp:TextBox ID=”sifretext” runat=”server”></asp:TextBox>
<br />
<asp:Button ID=”uyegirisbuton” runat=”server” onclick=”uyegirisbuton_Click”
Text=”Gönder” />
<asp:Label ID=”hatamesajlabel” runat=”server” ForeColor=”Red”></asp:Label>
</asp:Panel>
<asp:Panel ID=”yetkilipanel” runat=”server” BackColor=”#9999FF” Height=”167px”>
Hoş Geldiniz Sayın
<asp:Label ID=”yetkililabel” runat=”server”></asp:Label>
<br />
Oturumu Kapatmak İçin
<asp:LinkButton ID=”oturumukapatbuton” runat=”server”
onclick=”oturumukapatbuton_Click”>Tıklayınız.</asp:LinkButton>
</asp:Panel>

</div>
</form>
</body>
</html>

default.aspx.cs dosyası içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data; //mutlaka ekleyiniz
using System.Data.OleDb;//mutlaka ekleyiniz

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)
{
yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“adisoyadi”]);
yetkilipanel.Visible = true;
kulgirpanel.Visible = false;
}
else
{
yetkilipanel.Visible = false;
kulgirpanel.Visible = true;
}
}
protected void uyegirisbuton_Click(object sender, EventArgs e)
{
string kulad = kuladtext.Text;
string sifre = sifretext.Text;
OleDbConnection baglanti=new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/veritaban.mdb”));
OleDbCommand verial = new OleDbCommand(“select * from kullanici1 where kulad='” + kulad + “‘ and sifre='” + sifre + “‘”, baglanti);
baglanti.Open();
OleDbDataReader verioku = verial.ExecuteReader();
if (verioku.Read())
{
Session[“oturum”] = “ok”;
Session[“kulad”] = verioku[“kulad”].ToString();
Session[“adisoyadi”] = verioku[“ad”].ToString() + verioku[“soyad”].ToString();
yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“adisoyadi”]);
kulgirpanel.Visible = false;
yetkilipanel.Visible = true;
// Response.Write(Session[“kulad”]+”,”+Session[“adisoyadi”]) ;
}
else
{
hatamesajlabel.Text = “Kullanıcı Adı yada Şifre Yanlış”;
}
verioku.Close();
baglanti.Close();
}
protected void oturumukapatbuton_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)
{
Session.Abandon();
kulgirpanel.Visible = true;
yetkilipanel.Visible = false;
Response.Redirect(“default.aspx”);

}

}
}

C# Asp.Net SQL Server (*.mdf dosyasına bağlanma) ve Gridview ve DropdownList Doldurma

Yorum bırakın


Sql Server 2005 veya 2008’de hazırlamanız gereken veritabanı örneği yukarıdaki gibidir. App_Data Klasöründe  “ogrenciler.mdf” adında bir database (ogrenciler), bunun içerisinde de “tbllisteler” adında bir hazırlayınız. Veri tabanımızı yaptıktan sonra içerisine bilgiler giriniz. ogrenciler.aspx  Web sayfamıza birer GridView, DropDownList ve 2 adet Button nesnelerimizi ekleyelim . Butona tıklandığında veritabanından gelen bilgilerin  GridView ve DropDownList nesnesinde listelenmesini sağlayalım

default.aspx kodu

<%@ Page Title=”” Language=”C#” MasterPageFile=”~/Site.master” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”Default2″ %>

<asp:Content ID=”Content1″ ContentPlaceHolderID=”HeadContent” Runat=”Server”>
</asp:Content>
<asp:Content ID=”Content2″ ContentPlaceHolderID=”MainContent” Runat=”Server”>
<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”
onselectedindexchanged=”GridView1_SelectedIndexChanged”>
<Columns>
<asp:CheckBoxField />
</Columns>
</asp:GridView>
<asp:Button ID=”grididoldur” runat=”server” onclick=”grididoldur_Click”
Text=”grididoldur” />
<br />
<asp:DropDownList ID=”DropDownList1″ runat=”server” Height=”16px”
style=”margin-bottom: 0px”>
</asp:DropDownList>
<asp:Button ID=”listedoldur” runat=”server” onclick=”listedoldur_Click”
Text=”listedoldur” />
<br />
</asp:Content>

default.aspx.cs kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data; //sql bağlantı için eklenmeli
using System.Data.SqlClient; //sql bağlantı için eklenmeli
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
Database=dbname;Trusted_Connection=Yes;”;
static string baglanstr = “Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=” + System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(“App_Data/ogrenci.mdf”) + “;Integrated Security=True;User Instance=True;”;

SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglanstr);
SqlCommand komut = new SqlCommand();
SqlDataReader dr;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void grididoldur_Click(object sender, EventArgs e)
{
komut.CommandText = “Select * from tblBilgiler”;
komut.Connection = baglanti;
baglanti.Open();
dr = komut.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = dr;
GridView1.DataBind();
baglanti.Close();
}
protected void listedoldur_Click(object sender, EventArgs e)
{
komut.CommandText = “Select * from tblBilgiler”;
komut.Connection = baglanti;
baglanti.Open();
dr = komut.ExecuteReader();
DropDownList1.DataSource = dr;
DropDownList1.DataTextField = “ad”;
DropDownList1.DataValueField = “ID”;
DropDownList1.DataBind();
baglanti.Close();
}

c# Asp.Net Mysql Veritabanı Bağlantısı DropDownList ve Gridview Kullanımı

Yorum bırakın


Öncelikle Aşağıdaki namespaceleri ko alanına mutlaka ekleyin;

using MySql.Data.MySqlClient;
using MySql.Data;

private DataSet getdataset()

{

string baglantistring = “Server=localhost;User Id=root; Password=1100117230; Database=yogal_db; Pooling=false”;

string sorgu= “Select * from nevi”;
MySqlConnection baglantim= new MySqlConnection(baglantistring );
MySqlDataAdapter ad = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglantim);
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds);

return ds;
}

bu bağlantı kodu fonksiyonunu istediğiniz alanda çalıştırıp kullanabilirsiniz. Örneğin;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
dropdownlist1.DataSource = getdataset().Tables[0];//açılır liste de kullanımı
dropdownlist1.DataTextField = “demirbasisim”;
dropdownlist1.DataValueField = “sirano”;
dropdownlist1.DataBind();
gridview1.DataSource = getdataset().Tables[0];//gridviewde kullanımı

gridview1.DataBind();
}

}

c# Asp.Net Session Yöntemi Kullanımı

Yorum bırakın


  1. Uygulama: Session Kullanarak oturum kullanıcı girişi;

Tasarım alanında kullanılan Nesneler;

<asp:Panel ID=”kulgirpanel”>

<asp:TextBox ID=”kulgirtext”>

<asp:TextBox ID=”sifretext” TextMode=”Password“>

<asp:Button ID=”gonderbuton onclick=”gonderbuton_Click” Text=”Gönder”/>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID=”yetkilipanel” Visible=”False”>

<asp:Label ID=”yetkililabel”>

<asp:LinkButton ID=”oturumukapat” onclick=”oturumukapat_Click”>

</asp:Panel>

 

 

 

Sayfada Çalışan Kodlar;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) //Sayfa Çalıştığı Anda başlama

{

if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”) //eğer oturum açılmışsa panellerin durumu

{

yetkilipanel.Visible = true;

kulgirpanel.Visible = false;

yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“kulad”]);

}

Else //eğer oturum açılmamışsa panellerin durumu

{

yetkilipanel.Visible = false;

kulgirpanel.Visible = true;

}

} //Sayfa çalıştığı anda yapılan işlemler bitiş

protected void gonderbuton_Click(object sender, EventArgs e) //kullanıcı girişi yapılıp butona basma başlama

{

string geckulad = “admin”; //önceden belirlenen kullanıcı adı(daha sonra veritabanına bağlanacak)

string gecsifre = “1234”; //önceden belirlenen şifre(daha sonra veritabanına bağlanacak)

string kulad = Convert.ToString(kulgirtext.Text); //text kutusundaki veriyi başka değişkene at

string sifre = Convert.ToString(sifretext.Text); //text kutusundaki veriyi başka değişkene at

if (geckulad == kulad && gecsifre == sifre) //değerler uyuşursa

{

Session[“oturum”] = “ok”; //oturumları oluşturma

Session[“kulad”] = kulad;

Session[“sifre”]=sifre;

yetkilipanel.Visible = true; //paneli görünür yap

kulgirpanel.Visible = false; //diğer paneli gizle

yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“kulad”]); //Paneldeki labela kuladı yazıdr

}

else //eğer değerler uyuşmazsa hatayı ekrana yaz

{

Response.Write(“Hatalı Giriş”);

}

} //kullanıcı girişi yapılıp butona basma başlama

protected void oturumukapat_Click(object sender, EventArgs e) //oturumu Kapat Butonuna basıldığında Başlama

{

if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)

{

Session.Abandon();

kulgirpanel.Visible = true;

yetkilipanel.Visible = false;

Response.Redirect(“default.aspx”);

}

}//oturumu Kapat Butonuna basıldığında bitiş

C# İl Else Kullanımı (asp.net)

Yorum bırakın


1. Uygulama::else kullanılmadan sadece şart doğru ise;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

}

2. Uygulama::else ile birlikte kullanımı;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyük değildir.”);

}

3. Uygulama::else if ile birlikte kullanımı eğer birden fazla şart var ise kullanılır;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else if (a<b)

{

Response.Write(“A Sayısı küçüktür”);

}else if (a=b)

{

Response.Write(“A Sayısı B Sayısı eşittir”);

}else

{

Response.Write(“Yanlış Giriş”);

}

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Offensive Techniques & Methodologies

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları