Başlangıç

C# Asp.Net Access Veritabanına Bağlantısı ve Session kullanımı

Yorum bırakın


Önce resimdekine benzer tasarım ve veritabanı dosyasını oluşturun.

default.aspx dosyası içeriği;

<%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”_Default” %>

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”&gt;

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”&gt;
<head runat=”server”>
<title></title>
</head>
<body>
<form id=”form1″ runat=”server”>
<div>

<asp:Panel ID=”kulgirpanel” runat=”server” BackColor=”#CCCCFF” Height=”149px”>
Kulad:<asp:TextBox ID=”kuladtext” runat=”server”></asp:TextBox>
<br />
Şifre:<asp:TextBox ID=”sifretext” runat=”server”></asp:TextBox>
<br />
<asp:Button ID=”uyegirisbuton” runat=”server” onclick=”uyegirisbuton_Click”
Text=”Gönder” />
<asp:Label ID=”hatamesajlabel” runat=”server” ForeColor=”Red”></asp:Label>
</asp:Panel>
<asp:Panel ID=”yetkilipanel” runat=”server” BackColor=”#9999FF” Height=”167px”>
Hoş Geldiniz Sayın
<asp:Label ID=”yetkililabel” runat=”server”></asp:Label>
<br />
Oturumu Kapatmak İçin
<asp:LinkButton ID=”oturumukapatbuton” runat=”server”
onclick=”oturumukapatbuton_Click”>Tıklayınız.</asp:LinkButton>
</asp:Panel>

</div>
</form>
</body>
</html>

default.aspx.cs dosyası içeriği;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data; //mutlaka ekleyiniz
using System.Data.OleDb;//mutlaka ekleyiniz

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)
{
yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“adisoyadi”]);
yetkilipanel.Visible = true;
kulgirpanel.Visible = false;
}
else
{
yetkilipanel.Visible = false;
kulgirpanel.Visible = true;
}
}
protected void uyegirisbuton_Click(object sender, EventArgs e)
{
string kulad = kuladtext.Text;
string sifre = sifretext.Text;
OleDbConnection baglanti=new OleDbConnection(“Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=” + Server.MapPath(“~/App_Data/veritaban.mdb”));
OleDbCommand verial = new OleDbCommand(“select * from kullanici1 where kulad='” + kulad + “‘ and sifre='” + sifre + “‘”, baglanti);
baglanti.Open();
OleDbDataReader verioku = verial.ExecuteReader();
if (verioku.Read())
{
Session[“oturum”] = “ok”;
Session[“kulad”] = verioku[“kulad”].ToString();
Session[“adisoyadi”] = verioku[“ad”].ToString() + verioku[“soyad”].ToString();
yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“adisoyadi”]);
kulgirpanel.Visible = false;
yetkilipanel.Visible = true;
// Response.Write(Session[“kulad”]+”,”+Session[“adisoyadi”]) ;
}
else
{
hatamesajlabel.Text = “Kullanıcı Adı yada Şifre Yanlış”;
}
verioku.Close();
baglanti.Close();
}
protected void oturumukapatbuton_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)
{
Session.Abandon();
kulgirpanel.Visible = true;
yetkilipanel.Visible = false;
Response.Redirect(“default.aspx”);

}

}
}

Reklamlar

C# Asp.Net SQL Server (*.mdf dosyasına bağlanma) ve Gridview ve DropdownList Doldurma

Yorum bırakın


Sql Server 2005 veya 2008’de hazırlamanız gereken veritabanı örneği yukarıdaki gibidir. App_Data Klasöründe  “ogrenciler.mdf” adında bir database (ogrenciler), bunun içerisinde de “tbllisteler” adında bir hazırlayınız. Veri tabanımızı yaptıktan sonra içerisine bilgiler giriniz. ogrenciler.aspx  Web sayfamıza birer GridView, DropDownList ve 2 adet Button nesnelerimizi ekleyelim . Butona tıklandığında veritabanından gelen bilgilerin  GridView ve DropDownList nesnesinde listelenmesini sağlayalım

default.aspx kodu

<%@ Page Title=”” Language=”C#” MasterPageFile=”~/Site.master” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Default.aspx.cs” Inherits=”Default2″ %>

<asp:Content ID=”Content1″ ContentPlaceHolderID=”HeadContent” Runat=”Server”>
</asp:Content>
<asp:Content ID=”Content2″ ContentPlaceHolderID=”MainContent” Runat=”Server”>
<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”
onselectedindexchanged=”GridView1_SelectedIndexChanged”>
<Columns>
<asp:CheckBoxField />
</Columns>
</asp:GridView>
<asp:Button ID=”grididoldur” runat=”server” onclick=”grididoldur_Click”
Text=”grididoldur” />
<br />
<asp:DropDownList ID=”DropDownList1″ runat=”server” Height=”16px”
style=”margin-bottom: 0px”>
</asp:DropDownList>
<asp:Button ID=”listedoldur” runat=”server” onclick=”listedoldur_Click”
Text=”listedoldur” />
<br />
</asp:Content>

default.aspx.cs kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data; //sql bağlantı için eklenmeli
using System.Data.SqlClient; //sql bağlantı için eklenmeli
public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
Database=dbname;Trusted_Connection=Yes;”;
static string baglanstr = “Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=” + System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(“App_Data/ogrenci.mdf”) + “;Integrated Security=True;User Instance=True;”;

SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglanstr);
SqlCommand komut = new SqlCommand();
SqlDataReader dr;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void grididoldur_Click(object sender, EventArgs e)
{
komut.CommandText = “Select * from tblBilgiler”;
komut.Connection = baglanti;
baglanti.Open();
dr = komut.ExecuteReader();
GridView1.DataSource = dr;
GridView1.DataBind();
baglanti.Close();
}
protected void listedoldur_Click(object sender, EventArgs e)
{
komut.CommandText = “Select * from tblBilgiler”;
komut.Connection = baglanti;
baglanti.Open();
dr = komut.ExecuteReader();
DropDownList1.DataSource = dr;
DropDownList1.DataTextField = “ad”;
DropDownList1.DataValueField = “ID”;
DropDownList1.DataBind();
baglanti.Close();
}

c# Asp.Net Mysql Veritabanı Bağlantısı DropDownList ve Gridview Kullanımı

Yorum bırakın


Öncelikle Aşağıdaki namespaceleri ko alanına mutlaka ekleyin;

using MySql.Data.MySqlClient;
using MySql.Data;

private DataSet getdataset()

{

string baglantistring = “Server=localhost;User Id=root; Password=1100117230; Database=yogal_db; Pooling=false”;

string sorgu= “Select * from nevi”;
MySqlConnection baglantim= new MySqlConnection(baglantistring );
MySqlDataAdapter ad = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglantim);
DataSet ds = new DataSet();
ad.Fill(ds);

return ds;
}

bu bağlantı kodu fonksiyonunu istediğiniz alanda çalıştırıp kullanabilirsiniz. Örneğin;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
dropdownlist1.DataSource = getdataset().Tables[0];//açılır liste de kullanımı
dropdownlist1.DataTextField = “demirbasisim”;
dropdownlist1.DataValueField = “sirano”;
dropdownlist1.DataBind();
gridview1.DataSource = getdataset().Tables[0];//gridviewde kullanımı

gridview1.DataBind();
}

}

c# Asp.Net Session Yöntemi Kullanımı

Yorum bırakın


  1. Uygulama: Session Kullanarak oturum kullanıcı girişi;

Tasarım alanında kullanılan Nesneler;

<asp:Panel ID=”kulgirpanel”>

<asp:TextBox ID=”kulgirtext”>

<asp:TextBox ID=”sifretext” TextMode=”Password“>

<asp:Button ID=”gonderbuton onclick=”gonderbuton_Click” Text=”Gönder”/>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID=”yetkilipanel” Visible=”False”>

<asp:Label ID=”yetkililabel”>

<asp:LinkButton ID=”oturumukapat” onclick=”oturumukapat_Click”>

</asp:Panel>

 

 

 

Sayfada Çalışan Kodlar;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) //Sayfa Çalıştığı Anda başlama

{

if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”) //eğer oturum açılmışsa panellerin durumu

{

yetkilipanel.Visible = true;

kulgirpanel.Visible = false;

yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“kulad”]);

}

Else //eğer oturum açılmamışsa panellerin durumu

{

yetkilipanel.Visible = false;

kulgirpanel.Visible = true;

}

} //Sayfa çalıştığı anda yapılan işlemler bitiş

protected void gonderbuton_Click(object sender, EventArgs e) //kullanıcı girişi yapılıp butona basma başlama

{

string geckulad = “admin”; //önceden belirlenen kullanıcı adı(daha sonra veritabanına bağlanacak)

string gecsifre = “1234”; //önceden belirlenen şifre(daha sonra veritabanına bağlanacak)

string kulad = Convert.ToString(kulgirtext.Text); //text kutusundaki veriyi başka değişkene at

string sifre = Convert.ToString(sifretext.Text); //text kutusundaki veriyi başka değişkene at

if (geckulad == kulad && gecsifre == sifre) //değerler uyuşursa

{

Session[“oturum”] = “ok”; //oturumları oluşturma

Session[“kulad”] = kulad;

Session[“sifre”]=sifre;

yetkilipanel.Visible = true; //paneli görünür yap

kulgirpanel.Visible = false; //diğer paneli gizle

yetkililabel.Text = Convert.ToString(Session[“kulad”]); //Paneldeki labela kuladı yazıdr

}

else //eğer değerler uyuşmazsa hatayı ekrana yaz

{

Response.Write(“Hatalı Giriş”);

}

} //kullanıcı girişi yapılıp butona basma başlama

protected void oturumukapat_Click(object sender, EventArgs e) //oturumu Kapat Butonuna basıldığında Başlama

{

if (Convert.ToString(Session[“oturum”]) == “ok”)

{

Session.Abandon();

kulgirpanel.Visible = true;

yetkilipanel.Visible = false;

Response.Redirect(“default.aspx”);

}

}//oturumu Kapat Butonuna basıldığında bitiş

C# İl Else Kullanımı (asp.net)

Yorum bırakın


1. Uygulama::else kullanılmadan sadece şart doğru ise;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

}

2. Uygulama::else ile birlikte kullanımı;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyük değildir.”);

}

3. Uygulama::else if ile birlikte kullanımı eğer birden fazla şart var ise kullanılır;

int a=5;

int b = 10;

if (a > b)

{

Response.Write(“A Sayısı daha büyüktür.”);

} else if (a<b)

{

Response.Write(“A Sayısı küçüktür”);

}else if (a=b)

{

Response.Write(“A Sayısı B Sayısı eşittir”);

}else

{

Response.Write(“Yanlış Giriş”);

}

PCI Guru

A common sense approach to achieving PCI compliance and retaining your sanity

Penetration Testing Lab

Articles from the Pentesting Field

Bana Silverlight Anlat

meslek lisesi ders notları

Eren ÇOLAK

Yazılım Mühendisi Olmak Yolunda İlerliyor...